Find Stien | Unge hjælper unge gennem en designproces
Find Stien | Unge hjælper unge gennem en designproces
16043
post-template-default,single,single-post,postid-16043,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Unge hjælper unge gennem en designproces

FindStien har skabt et projekt hvor sårbare unge tilknyttet Jobcenter indgår i et designteam med det formål at udvikle løsninger som kan hjælpe andre unge ud af mistrivsel. De unge i designteamet besidder om nogen en viden om udfordringer, problematikker og svagheder i hjælpesystemet. De har følt smerten på egen krop og, erfaring med psykisk lidelse og ikke mindst recovery.

I designprocessen anvender de erfaringerne aktivt i arbejdet med at finde løsninger i samarbejde med professionelle designudviklere. Undersøgelser peger på at netop en sådan konstruktion kan gøre en stor forskel (Peer-to-Peer). De unge i design-teamet er i sig selv et bevis på, at man kan komme sig fra en tid med psykisk sygdom, og det, at de nu kan arbejde på baggrund af deres erfaringer, viser, at der også er en vej videre for unge der pt. er ramt af mistrivsel/sårbarhed.

Baggrund

Antallet af unge der mistrives stiger voldsomt og flere dropper ud af uddannelse eller forlader arbejdsmarkedet. De kan risikere at havne mellem flere stole i hjælpesystemet, da de er for stærke til psykiatrien, men for svage til f.eks. at indtræde i et praktikforløb. Andre unge har været gennem et behandlingsforløb i psykiatrien. De er i bedring men fortsat for svage til at påbegynde uddannelse, job eller praktik.

Fælles for disse unge er, at de har ressourcerne, men på grund af deres udfordringer – f.eks. angst – har de vanskeligt ved i en periode at være i praktik eller uddannelse med mange mennesker. De har et velfungerende kognitivt niveau. De savner noget meningsfuldt at stå op til om morgen, de ønsker at genetablere deres nysgerrighed, anvende deres evner og øve sociale færdigheder.

Som mentorvirksomhed har FindStien hjulpet flere hundrede sårbare unge i arbejde eller ind på uddannelse. Men vi har erfaring for at der i kommunerne ikke rigtig eksisterer tilbud til den gruppe ressourcestærke, men dog skrøbelige unge. Vi oplever, at disse unge kan gå i halve til hele år uden at blive aktiveret. Det er en katastrofe for de unge og omkostningsfuldt for kommunen – på længere sigt.

Designformat

Projektet henvender sig som nævnt til sårbare unge, der af en eller anden årsag er for skrøbelige til at indgå i Jobcentres traditionelle tilbud om aktivering ved uddannelse eller job/praktik. Unge der i en periode har behov for at genopbygge selvværd, genoptræne deres sociale færdigheder og genskabe en meningsfuld tilværelse.

De unge vil blive trænet i at anvende en designproces og i at arbejde med projektledelse som metoder til at udvikle løsninger på sociale udfordringer (det er velkendte metoder som anvendes verden over inden for “Social Design”). Med andre ord tilegner de unge sig færdigheder som de vil kunne anvende senere i uddannelse og/eller arbejdsliv.

De forskellige design-teams bliver faciliteret af en professionel design-udvikler, der samtidig er den enkelte unges mentor i forløbet. Det betyder, at vedkommende følger den unge tæt og efter endt forløb udfærdiger en rapport omkring funktionsevne og beskrivelse af eventuelle skånehensyn. Rapporten vil ikke mindst pege på uddannelse eller job/praktik hvor den unges ressourcer bedst kan komme til udfoldelse.

Formålet med projektet er altså at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse med selvforsørgelse som det overordnede mål.

Test af format

Formatet har været testet af en gruppe unge borgere (Design-teamet) i Høje Tåstrup Kommune. De unge har været tilknyttet Jobcenter over flere år, men af forskellige årsager i perioder haft vanskeligt ved at indgå i uddannelse eller i job/praktik. Fælles for dem er, at de inde sidder kognitive evner på et højt niveau og har et stort ønske om at opbygge en tilværelse med uddannelse/job.

Design-teamet blev etableret i september 2022 og her blev de præsenteret for følgende udfordring: ”Hvordan kan vi hjælpe forældre og pårørende til at støtte en ung i mistrivsel?”. Møderne – og arbejdet – er foregået på Hedehusene Bibliotek to gange om ugen i to timer.

Design-teamet har under ledelse af facilitator arbejdet med design-proces som beskrevet ovenfor og resultatet har været en stor succes. De unge er fremkommet med en konkret løsning:

Situations-rapport for den unges mistrivsel – der skal klarlægge hvorfor den unge mistrives og danne grundlag for en lægefaglig samt pædagogisk indsats. Ved sidstnævnte leverer rapporten konkrete anbefalinger med udgangspunkt i en helhedsløsning (Projektbeskrivelse er vedlagt).

Men ikke mindst har projektet været en stor succes for den enkelte unge og design-teamet. Sammenfattende fortæller de hvordan andre unge, kan få udbytte af ”Design-formatet”:

 • De unge beskæftiger sig med noget meningsfuldt.
 • De anvender deres egne erfaringer
 • De kan spejle sig i de øvrige deltagere og tale konstruktivt om eget sygdomsforløb uden sygeliggørelse
 • Opbygger selvværd og en oplevelse af succes
 • De anvender deres ressourcer/kreativitet – positive oplevelser
 • De lærer metoder inden for design og projektledelse – der kan anvendes senere i livet
 • Oplever anerkendelse og succes
 • De har noget at stå op til om morgen
 • De får værktøjer til at skabe struktur i engen hverdag – struktur er ”grundfundamentet” i kreative processer!
 • De kan selv anvende mange af de redskaber de har været med til at udvikle
 • De opbygger en klarhed over deres eget forløb og situation
 • De unge i gruppen fortæller, at det er den bedste terapi de har været i
 • Ønskescenarie for alle i design-teamet: At kunne blive ansat i den socialøkonomiske virksomhed, som de gennem deres erfaring, viden og engagement har været med til at skabe

“Tænk hvis alt det lort jeg har oplevet kan anvendes til at skabe bedre vilkår for andre sårbare unge. Så har alt det jeg har været igennem jo ikke været spildt”– Anna 24 år

Christian Hahn